ဆက်သွယ်ရန်

+95 94444 98798 (မြန်မာ)

+95 97878 22007 (အင်္ဂလိပ်)

ကျွန်တော်တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

ကျွန်တော်တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

Yasen Jamal

Founder & CEO

Kyaw Linn Phyo

Director of Marketing & Sales

Nadeem Jamal

Director of Technology & Development

Marcin Mirski

Director & Shareholder

Top